*

þriðjudagur, 27. júlí 2021
Innlent 8. nóvember 2004 17:42

Rekstur stöðva í Tungnaá og Þjórsá sameinaður

felur í sér fækkunin er samsvarar 19 störfum

Ritstjórn

Landsvirkjun rekur fimm aflstöðvar á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu og til þessa hafa verið þar tvær starfsstöðvar, önnur við Búrfell og hin í Hrauneyjum. Á undanförnum misserum hefur það verið til skoðunar hvort skynsamlegt geti verið að sameina þessar starfsstöðvar í eina og reka aflstöðvarnar fimm frá einni starfsstöð.

Til þess að komast að niðurstöðu um þetta efni hefur farið fram mat á kostum þess og göllum að sameina starfsstöðvarnar. Matsvinnunni er nú lokið og ákveðið hefur verið að sameina rekstur aflstöðva í Þjórsá og Tungnaá. Ákvörðunin hefur það í för með sér að starfsstöðin í Hrauneyjum verður lögð niður um næstu áramót og verða allar stöðvarnar reknar frá starfsstöðinni í Búrfelli frá sama tíma.

Ástæður sameiningar

Rekstur Hrauneyjafossstöðvarinnar hófst árið 1981 og starfsstöðin í Hrauneyjum hefur verið rekin frá þeim tíma með óbreyttri mönnun og verklagi að mestu. Miklar tækniframfarir hafa orðið á þeim 23 árum sem liðin eru frá því að starfsemin hófst í Hrauneyjum. Þannig hefur tækni til fjarstýringar, fjarvöktunar og fjargreiningar á truflunum og bilunum í stöðvum tekið stakkaskiptum. Samgöngur hafa stórbatnað, bæði vegakerfið og svo farartækin sjálf. Samskiptatækni hefur einnig breyst í grundvallaratriðum með tilkomu tölvutækninnar og að síðustu má geta þess að veðurspár eru nú áreiðanlegri en áður og spá má um veðurbreytingar lengra fram í tímann.

Landsvirkjun hefur því komist að þeirri niðurstöðu að rétt sé og mun hagkvæmara að reka allar stöðvar í Þjórsá og Tungnaá frá einni starfsstöð. Valið stóð á milli starfsstöðvarinnar í Hrauneyjum og í Búrfelli. Sá grundvallarmunur er á þessum tveimur starfsstöðvum að Hrauneyjar eru inni á hálendinu en Búrfelli í byggð. Starfsmannaaðstaða er mun betri í Búrfelli en í Hrauneyjum og forsendur til að bæta hana enn frekar eru allar Búrfelli í vil. Að lokum má benda á það að fjórar nýjar virkjanir eru nú í undirbúningi í Þjórsá og Tungnaá og verða þrjár þeirra í Þjórsá neðan við Búrfell. Verði af byggingu þeirra mun Búrfell því liggja miðsvæðis í kerfi 9 vatnsaflsstöðva á vatnasvæði Þjórsár og Tungnaár.

Sameining svæðanna hefur átt sér langan aðdraganda. Þannig var rætt um að sameina svæðin um miðjan síðasta áratug þegar ákvörðun var tekin um endurbætur í Búrfellsstöð en hugmyndin komst ekki í framkvæmd. Á miðju ári 2001 var starfsmönnum í Hrauneyjum tilkynnt að áformað væri að skoða kosti þess og galla að sameina svæðin. Starfsmenn voru upplýstir um það að tekin yrði endanleg ákvörðun um sameiningu svæðanna fyrir lok ársins 2004. Í kjölfarið var unnið ítarlegt mat á kostum og göllum sameiningar svæðanna þar sem horft var til allra helstu þátta í rekstrinum og var rekstraröryggi stöðvanna þeirra á meðal. Niðurstaða úr könnuninni liggur nú fyrir og er það mat Landsvirkjunar að kostir sameiningar fyrir reksturinn séu afgerandi.

Áhrif á starfsmenn

Eins og að framan greinir felur ákvörðunin um sameiningu það í sér að starfsstöðin í Hrauneyjum og störfin þar verða lögð niður. Meirihluta starfsmanna í Hrauneyjum eru boðin önnur störf innan Landsvirkjunar en 9 starfsmönnum verður sagt upp störfum. Niðurstaðan var kynnt á fundi í Hrauneyjum í dag og í kjölfarið hefur hverjum starfsmanni verið gerð grein fyrir sinni stöðu.

Heildarfjöldi starfa á Tungnaár- og Þjórsársvæði er nú 56 en eftir sameiningu er gert ráð fyrir 37 ársverkum að sumarvinnu frátalinni. Nemur fækkunin því 19 störfum þegar áhrif breytinganna verða að fullu komin fram. Auk þeirra níu sem sagt er upp er öllum öðrum starfsmönnum í Hrauneyjum og í Búrfelli boðinn sanngjarn starfslokasamningur að mati fyrirtækisins. Þeim sem sagt er upp og þeim sem kjósa að hætta mun Landsvirkjun veita aðstoð eftir megni við að finna önnur störf. Með boðinu um starfslok er verið að nýta möguleika sem fela í sér val starfsmanna sjálfra svo fækka megi beinum uppsögnum.